Cử thêm sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Cử thêm sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Việt Nam cử thêm một sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Việt Nam cử thêm một sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội

Thêm một sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng

Thêm một sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng

Việt Nam có thêm 'cánh chim hòa bình' tại Nam Sudan

Việt Nam có thêm 'cánh chim hòa bình' tại Nam Sudan

Thêm một sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi gìn giữ hòa bình