Những người con trung kiên

Những người con trung kiên

Trong khói lửa, họ là những người con trung kiên của Tổ quốc đã không tiếc máu xương cho hòa bình, độc lập...