Suối Đó rồi thành ký ức!

Suối Đó rồi thành ký ức!

Chưa ai thống kê được thiệt hại của nông dân do dòng suối Đó chết, nhưng một phần hồn cốt của những làng...