Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện tốt thu - chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện tốt thu - chi ngân sách

Lãnh đạo Hà Tĩnh động viên các đơn vị tài chính, ngân hàng thực hiện nhiệm vụ quyết toán cuối năm

Lãnh đạo Hà Tĩnh động viên các đơn vị tài chính, ngân hàng thực hiện nhiệm vụ quyết toán cuối năm

Phối hợp thu ngân sách Nhà nước

Phối hợp thu ngân sách Nhà nước

Phối hợp thu ngân sách Nhà nước

Phối hợp thu ngân sách Nhà nước

Trồng tặng 400 cây bưởi da xanh cho 2 hộ nghèo xã Khánh Phú

Các cơ quan, đơn vị: Trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Vietcombank Hà Tĩnh đồng hành thu ngân sách Nhà nước