Hậu Giang: Chủ động sản xuất an toàn để bảo vệ môi trường

Hậu Giang: Chủ động sản xuất an toàn để bảo vệ môi trường

Là một thành phần quan trọng đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế, các HTX ở Hậu Giang không chỉ góp...