Những nội dung ưu tiên của trung ương khóa XIII

Những nội dung ưu tiên của trung ương khóa XIII

Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10-2021, nếu không có gì thay đổi, như hai khóa trước, sẽ bàn về 'tiếp tục...
Các cơ quan báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền vì sự phát triển của tỉnh

Các cơ quan báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền vì sự phát triển của tỉnh

Chuyển giao nhân sự

Chuyển giao nhân sự

Kết quả công tác nổi bật từ ngày 8-3 đến ngày 21-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương

Kết quả công tác nổi bật từ ngày 8-3 đến ngày 21-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự phải kỹ lưỡng, đạt đồng thuận cao

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự phải kỹ lưỡng, đạt đồng thuận cao

Những Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Những Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

'Sắp xếp cán bộ lãnh đạo khóa XI, XII là bài học cho khóa XIII'

'Sắp xếp cán bộ lãnh đạo khóa XI, XII là bài học cho khóa XIII'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Lãnh đạo chủ chốt có số phiếu rất tập trung

Lãnh đạo chủ chốt có số phiếu rất tập trung

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị Trung ương 2: Nền tảng cho 5 năm bứt phá

Hội nghị Trung ương 2: Nền tảng cho 5 năm bứt phá

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

3 nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

3 nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Hội nghị Trung ương 2: Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu cao

Hội nghị Trung ương 2: Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu cao

Kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII thành công tốt đẹp

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2

Hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII

Hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII

Ba chức danh lãnh đạo chủ chốt có số phiếu tập trung cao

Ba chức danh lãnh đạo chủ chốt có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt có số phiếu cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt có số phiếu cao

Bế mạc Trung ương 2: Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Đảng

Bế mạc Trung ương 2: Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Đảng

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) thành công tốt đẹp

3 chức danh lãnh đạo chủ chốt được giới thiệu với phiếu tập trung cao

3 chức danh lãnh đạo chủ chốt được giới thiệu với phiếu tập trung cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử lãnh đạo chủ chốt với số phiếu tập trung cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử lãnh đạo chủ chốt với số phiếu tập trung cao

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước với số phiếu tập trung cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước với số phiếu tập trung cao

Hội nghị Trung ương 2: Giới thiệu nhân sự cấp cao các cơ quan nhà nước

Hội nghị Trung ương 2: Giới thiệu nhân sự cấp cao các cơ quan nhà nước

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2

Trung ương thảo luận kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Trung ương thảo luận kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Nội dung ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2

Nội dung ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

CHÙM ẢNH: Khai mạc Hội nghị Trung ương 2

CHÙM ẢNH: Khai mạc Hội nghị Trung ương 2

Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

Trình Trung ương nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Trình Trung ương nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

Xác định nội dung, bước đi trong cụ thể hóa chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Xác định nội dung, bước đi trong cụ thể hóa chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

CHÙM ẢNH: Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII)

CHÙM ẢNH: Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII)