Vai trò của Việt Nam trong xây dựng hòa bình

Vai trò của Việt Nam trong xây dựng hòa bình

Việt Nam biết rõ cách thức để bảo vệ hòa bình do đó Việt Nam có vai trò tích cực trong thiết lập nền hòa bình.