GS Ngô Bảo Châu trở thành GS của Collège de France

GS Ngô Bảo Châu trở thành GS của Collège de France

GS. Ngô Bảo Châu chính thức là Viện sĩ của Collège de France (Pháp)

GS. Ngô Bảo Châu chính thức là Viện sĩ của Collège de France (Pháp)

Ngô Bảo Châu trở thành Giáo sư trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất Pháp

Ngô Bảo Châu trở thành Giáo sư trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất Pháp

Ông Ngô Bảo Châu là giáo sư của trung tâm nghiên cứu nổi tiếng ở Pháp

Ông Ngô Bảo Châu là giáo sư của trung tâm nghiên cứu nổi tiếng ở Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm giáo sư trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm viện sĩ trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp