Tăng sự tương tác của người dân

Tăng sự tương tác của người dân

Ngành y tế Hà Nội: Tạo thuận lợi nhất cho người dân, bệnh nhân

Ngành y tế Hà Nội: Tạo thuận lợi nhất cho người dân, bệnh nhân

Tăng chỉ số hài lòng của người dân

Tăng chỉ số hài lòng của người dân

Lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ

Lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 08 tại Sở Y tế Hà Nội

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 08 tại Sở Y tế Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội: Nỗ lực cải cách hành chính hướng tới một nền 'Y tế thông minh'

Sở Y tế Hà Nội: Nỗ lực cải cách hành chính hướng tới một nền 'Y tế thông minh'

Ngành Y tế Hà Nội: Muốn tự chủ, phải cải cách trong chính nội bộ

Ngành Y tế Hà Nội: Muốn tự chủ, phải cải cách trong chính nội bộ