'Hút' khách du lịch từ các di sản âm nhạc

'Hút' khách du lịch từ các di sản âm nhạc

Các di sản âm nhạc, đặc biệt di sản âm nhạc được UNESCO ghi danh nếu được bảo tồn, phát huy tốt có thể trở...
Châu Hương viên được công nhận xếp hạng Di tích lịch sử

Châu Hương viên được công nhận xếp hạng Di tích lịch sử

Châu Hương Viên đã trở thành di tích cấp tỉnh

Châu Hương Viên đã trở thành di tích cấp tỉnh

Châu Hương Viên đón nhận bằng xếp hạng di tích lưu niệm

Châu Hương Viên đón nhận bằng xếp hạng di tích lưu niệm

Chạnh lòng với Ưng Bình Thúc Dạ Thị

Chạnh lòng với Ưng Bình Thúc Dạ Thị

Mong ước hồi sinh Châu Hương Viên của Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Mong ước hồi sinh Châu Hương Viên của Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Đề nghị công nhận Thi đàn của 'Hương Bình thi xã' - Châu Hương Viên là di tích lịch sử

Đề nghị công nhận Châu Hương Viên của cụ Ưng Bình là di tích lịch sử

Sẽ sớm có phương án trùng tu Châu Hương Viên

Sớm có phương án 'giải cứu' di tích Châu Hương Viên

Sớm có phương án trùng tu di tích Châu Hương Viên

Sớm trùng tu để 'cứu' Châu Hương Viên của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị