Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn Cơ quan TCCT

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn Cơ quan TCCT

Quán triệt, triển khai các chỉ thị của cấp trên về đại hội đảng các cấp

Quán triệt, triển khai các chỉ thị của cấp trên về đại hội đảng các cấp

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 459 lượt đối tượng

Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Tham mưu kịp thời, chỉ đạo toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị

Tham mưu kịp thời, chỉ đạo toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị

Dấu ấn tiến hành công tác chính trị nội bộ ở An toàn khu Định Hóa

Dấu ấn tiến hành công tác chính trị nội bộ ở An toàn khu Định Hóa

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị