Diễn biến bất ngờ vụ trở về sau 33 năm được công nhận liệt sĩ

Diễn biến bất ngờ vụ trở về sau 33 năm được công nhận liệt sĩ

Thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ' Chóng trở về sau 33 năm

Thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ' Chóng trở về sau 33 năm

Thu hồi giấy báo tử, bằng ghi công của 'liệt sĩ trở về sau 33 năm'

Thu hồi giấy báo tử, bằng ghi công của 'liệt sĩ trở về sau 33 năm'

Thu hồi giấy báo tử 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm 'hy sinh'

Thu hồi giấy báo tử 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm 'hy sinh'

Ngày mai, thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ trở về sau 33 năm'

Ngày mai, thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ trở về sau 33 năm'

Sôi nổi Hội thi tuyên truyền 'Lời Bác dạy ngày này năm xưa'

Sôi nổi Hội thi tuyên truyền 'Lời Bác dạy ngày này năm xưa'

Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018