Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ra đời

Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ra đời

Thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công bố thành lập Bảo tàng MTTQ Việt Nam

Công bố thành lập Bảo tàng MTTQ Việt Nam

Khai trương Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khai trương Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiếp nhận hiện vật hiến tặng bảo tàng Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Bàn giao nhiều hiện vật tặng Bảo tàng MTTQ Việt Nam

Tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng MTTQ Việt Nam