Chuyện an sinh ở Hòa Thuận Tây

Chuyện an sinh ở Hòa Thuận Tây

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Hòa Thuận Tây (Hải Châu, Đà Nẵng) cùng phối hợp chăm lo công tác...