Bài cuối: Giảm nghèo bền vững sau 2020, cần vai trò điều tiết của Nhà nước

Bài cuối: Giảm nghèo bền vững sau 2020, cần vai trò điều tiết của Nhà nước

Tuy gặp muôn vàn khó khăn, nhưng công tác xóa đói giảm nghèo của nước ta thời gian qua đã đạt được nhiều...
Bài 1: Xóa đói giảm nghèo: Thành quả luôn song hành cùng khó khăn và thách thức

Bài 1: Xóa đói giảm nghèo: Thành quả luôn song hành cùng khó khăn và thách thức

35 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã quá hạn chưa hoàn thành

35 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã quá hạn chưa hoàn thành

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC HOÀNG XUÂN LƯƠNG: CẦN CHÍNH SÁCH RIÊNG CHO ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

TUYÊN TRUYỀN ĐỂ ĐẢM BẢO TỈ LỆ VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người dân tộc thiểu số

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người dân tộc thiểu số

Cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO ỨNG VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO ỨNG VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

LÀO CAI: BIỂU DƯƠNG 150 NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

LÀO CAI: BIỂU DƯƠNG 150 NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Biểu dương 150 tấm gương tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Tập huấn vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Tập huấn vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vùng dân tộc và miền núi

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vùng dân tộc và miền núi

Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Những đóng góp của người có uy tín, người dân tộc thiểu số thể hiện rõ 'ý Đảng lòng dân'

Những đóng góp của người có uy tín, người dân tộc thiểu số thể hiện rõ 'ý Đảng lòng dân'

Tuyên Quang biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu lần thứ nhất

Tuyên Quang biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu lần thứ nhất

Ưu tiên tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ưu tiên tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Đình Liên Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Đình Liên Châu

PHẤN ĐẤU 18% ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

PHẤN ĐẤU 18% ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

NỀN TẢNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Tập huấn kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND là người dân tộc thiểu số

Tập huấn kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND là người dân tộc thiểu số

Nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Đổi mới trong thực hiện chính sách dân tộc, xóa dần khoảng cách vùng miền

Đổi mới trong thực hiện chính sách dân tộc, xóa dần khoảng cách vùng miền

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

Tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Công an

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Công an

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Giải pháp đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Giải pháp đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Phát triển vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Cần có 'nhạc trưởng'

Phát triển vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Cần có 'nhạc trưởng'

Hà Nội: Tập huấn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho đồng bào dân tộc huyện Ba Vì

Hà Nội: Tập huấn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho đồng bào dân tộc huyện Ba Vì

Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện

Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện

Biểu quyết cử đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Biểu quyết cử đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Họp mặt hữu nghị nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Họp mặt hữu nghị nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam