Bỏ 'quy hoạch' phát triển lực lượng quản lý thị trường

Bỏ 'quy hoạch' phát triển lực lượng quản lý thị trường

Phải có một mô hình tăng trưởng kinh tế do các yếu tố nội tại dẫn dắt

Phải có một mô hình tăng trưởng kinh tế do các yếu tố nội tại dẫn dắt

Đại biểu Quốc hội: Sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch là rất khó

Đại biểu Quốc hội: Sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch là rất khó

Sửa đổi, bổ sung các luật cần lấy Luật Quy hoạch làm gốc

Sửa đổi, bổ sung các luật cần lấy Luật Quy hoạch làm gốc

Sửa đổi các luật liên quan để đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch

Sửa đổi các luật liên quan để đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch

Đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với cơ cấu lại nền kinh tế

Đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với cơ cấu lại nền kinh tế

Không sửa đổi về tiêu chí thành lập văn phòng công chứng

Không sửa đổi về tiêu chí thành lập văn phòng công chứng

Kiểm soát doanh nghiệp độc quyền nhà nước

Kiểm soát doanh nghiệp độc quyền nhà nước