LĐLĐ quận Thanh Xuân: Biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

LĐLĐ quận Thanh Xuân: Biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng phạm tội gì?

Làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng phạm tội gì?

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở giết mổ số lượng lớn lợn bị lở mồm long móng

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở giết mổ số lượng lớn lợn bị lở mồm long móng

Đồng Nai: Cơ sở giết mổ heo bị lở mồm long móng

Đồng Nai: Cơ sở giết mổ heo bị lở mồm long móng

Phát hiện một cơ sở giết mổ heo bệnh

Phát hiện một cơ sở giết mổ heo bệnh

Phát hiện đàn heo lở mồm long móng tại lò mổ lậu

Phát hiện đàn heo lở mồm long móng tại lò mổ lậu

Phát hiện cơ sở giết mổ lợn lở mồm long móng

Phát hiện cơ sở giết mổ lợn lở mồm long móng

Phát hiện cơ sở giết mổ heo lở mồm, long móng với số lượng lớn

Phát hiện cơ sở giết mổ heo lở mồm, long móng với số lượng lớn

Phát hiện cơ sở giết mổ lợn lở mồm long móng

Phát hiện cơ sở giết mổ lợn lở mồm long móng