Cận cảnh 4 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ ở Đà Nẵng

Cận cảnh 4 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ ở Đà Nẵng

Ứng xử, bảo vệ đúng cách với bảo vật quốc gia

Ứng xử, bảo vệ đúng cách với bảo vật quốc gia

Đà Nẵng có thêm một bảo vật quốc gia

Đà Nẵng có thêm một bảo vật quốc gia

Đà Nẵng: Công nhận Đài thờ Đồng Dương là bảo vật quốc gia

Đà Nẵng: Công nhận Đài thờ Đồng Dương là bảo vật quốc gia

Hộp vàng tìm thấy ở Ngọa Vân - Yên Tử được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Hộp vàng tìm thấy ở Ngọa Vân - Yên Tử được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Thêm 22 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Thêm 22 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia

Công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia

Giữ lại các di tích cổ trong khu du lịch sinh thái biển Nam Ô

Giữ lại các di tích cổ trong khu du lịch sinh thái biển Nam Ô

Giá trị đặc biệt của nền văn hóa Champa qua đài thờ Đồng Dương

Giá trị đặc biệt của nền văn hóa Champa qua đài thờ Đồng Dương

Đề nghị công nhận Đài thờ Đồng Dương 22.24 là bảo vật quốc gia

Đề nghị công nhận Đài thờ Đồng Dương 22.24 là bảo vật quốc gia