Sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm thương mại khác

  Báo Công Thương
  53 liên quanGốc

  Hiện nay, nhiều người gửi tiền bày tỏ băn khoăn về sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm thương mại khác. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xin giải đáp về sự khác biệt này.

  Câu hỏi: Xin hỏi, bảo hiểm tiền gửi và các loại hình bảo hiểm thương mại có những nét khác biệt cơ bản nào?

  Trả lời:

  (*) Tại Việt Nam, Theo Điều 6, Luật BHTG và Điều 4, Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ:

  - Tổ chức tham gia BHTG là các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân hàng thương mại (NHTM), ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các TCTD.

  - Tổ chức tài chính vi mô (TCVM) phải tham gia BHTG đối với tiền gửi của cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng TCVM, trừ tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức TCVM.

  - Ngân hàng chính sách không phải tham gia BHTG.

  Như vậy, các tổ chức phải tham gia BHTG gồm: NHTM, ngân hàng hợp tác xã, QTDND, tổ chức TCVM và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân.

  (**) Tại Việt Nam, Theo Khoản 2 Điều 4 Luật BHTG, người được BHTG là cá nhân có tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tham gia BHTG dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các TCTD, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật BHTG tại tổ chức tham gia BHTG.

  BHTGVN

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/su-khac-biet-giua-bao-hiem-tien-gui-va-cac-loai-bao-hiem-thuong-mai-khac-165236.html