Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Học kỳ 1, sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; chỉ đạo dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới chất lượng giáo dục. Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức các cuộc thi, hội thi, hoạt động giáo dục cho học sinh, giáo viên đạt nhiều kết quả; các chế độ chính sách cho học sinh, đội ngũ nhà giáo được thực hiện đầy đủ, kip thời; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh... Các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong học kỳ 2 là: Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non sửa đổi; triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 4, 8 và 11; tổ chức thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 5, 9, 12 và tài liệu giáo dục địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và các nguồn lực cho giáo dục; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục...

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202402/so-giao-duc-va-dao-tao-trien-khai-nhiem-vu-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024-ebe0ba2/