Phối hợp triển khai, phổ biến Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Thời gian tổ chức triển khai, phổ biến trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tập trung đợt cao điểm hưởng ứng 'Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)'.

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh về triển khai, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; ngày 10/5/2024, Bộ CHQS tỉnh ban hành Kế hoạch số 1672/KH-BCH về phối hợp triển khai, phổ biến Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Mục đích nhằm triển khai, phổ biến kịp thời Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Luật số 25/2023/QH15) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, thực hiện, góp phần bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai, thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đăng tải các Luật trên công/trang/chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của các sở, ban, ngành tỉnh trong tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin đảm bảo liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, góp phần phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật và tiếp cận thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Thời gian tổ chức triển khai, phổ biến trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tập trung đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)".

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý, xác định hình thức triển khai, tuyên truyền cho phù hợp, như: phổ biến trực tiếp, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử; PBGDPL trực quan, lồng ghép thông qua sinh hoạt văn hóa, lễ hội ở địa phương...

Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền; bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin đăng tải tài liệu, phổ biến rộng rãi nội dung Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác sử dụng.

Triển khai, tuyên truyền thông qua hình thức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hoặc định kỳ mời báo cáo viên pháp luật của bộ, ngành Trung ương để tập huấn, bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phổ biến bằng các hình thức như: Tổ chức “Phiên tòa giả định”, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, biên soạn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật,... thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)...

Toàn văn Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Luật số 25/2023/QH15).

Bộ CHQS tỉnh chủ trì biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình với nội dung, hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

THÚY LINH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/phoi-hop-trien-khai-pho-bien-luat-quan-ly-bao-ve-cong-trinh-quoc-phong-va-khu-quan-su-37268.html