Phê duyệt danh mục sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024 - 2025

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và bổ sung danh mục sách giáo khoa cấp tiểu học và trung học phổ thông Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2024 - 2025.

Trước đó, ngày 25/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 54a/TTr-SGD&ĐT về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2024 - 2025.

 Sách giáo khoa lớp 9. (Ảnh minh họa)

Sách giáo khoa lớp 9. (Ảnh minh họa)

Căn cứ vào Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 7/2024/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Lào Cai quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức chọn sách giáo khoa; tổ chức thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa cấp THPT; rà soát báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố về kết quả thẩm định và danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục lựa chọn theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phe-duyet-danh-muc-sach-giao-khoa-chuong-trinh-gdpt-2018-su-dung-trong-cac-co-so-giao-duc-tren-dia-ban-tinh-nam-hoc-2024-2025-post384516.html