Phê bình cho đúng (*)

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Phê bình cho đúng, chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể diện càng tăng thêm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144416&sub=130&top=37