Phát triển thuốc từ dược liệu trong nước

    Gốc

    ND - Điều kiện tự nhiên đã ưu đãi cho đất nước và con người Việt Nam một hệ sinh thái phong phú và đa dạng, một tiềm năng to lớn về tài nguyên cây thuốc nói riêng và tài nguyên dược liệu nói chung với 3.200 loài cây thuốc, nhiều loài động vật làm thuốc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109610&sub=72&top=41