Những khoảng trống đáng lo

    Gốc

    Các điều kiện an toàn đối với nhiều nhà trẻ tư nhân chưa cao. Nhiều nơi điều kiện cơ sở vật chất không tốt; đội ngũ giáo viên, bảo mẫu chưa có kinh nghiệm, thậm chí chỉ là lao động tay ngang

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/212904.asp