Những điểm mới về sổ đỏ hộ gia đình theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, sổ đỏ hộ gia đình sẽ được ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Luật Đất đai 2024 quy định sẽ không cấp đất cho hộ gia đình

Theo Điều 212 Luật Dân sự 2015 và Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013,sổ đỏ hộ gia đình là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung của những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng đất.

Theo dự kiến Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sẽ không cấp đất cho hộ gia đình.

Luật Đất đai 2024 quy định nội dung về cách ghi tên trên sổ đỏ hộ gia đình

Theo Luật Đất đai 2024, với các trường hợp đất của hộ gia đình đã có từ trước nhưng chưa được cấp sổ, khi Luật này có hiệu lực, thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất. Việc quy định nội dung về cách ghi trên sổ đỏ với hộ gia đình là điểm mới của Luật Đất đai 2024 so với luật hiện hành.

Sổ được trao cho người đại diện. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên sổ đỏ sẽ do những người này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu thành viên chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì sẽ được cấp sổ đỏ ghi tên đại diện hộ gia đình.

Với các sổ đỏ đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, nếu các thành viên trong hộ có nhu cầu sẽ được đổi sang sổ đỏ mới ghi đầy đủ tên thành viên.

Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng sổ đỏ đã cấp chỉ ghi tên một người, nếu có nhu cầu sẽ được cấp đổi sổ mới ghi tên hai người.

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì mỗi người được cấp một sổ đỏ. Nếu những người này yêu cầu sẽ được cấp chung một sổ đỏ và trao cho người đại diện.

Hồng Thủy

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-diem-moi-ve-so-do-ho-gia-dinh-theo-luat-dat-dai-2024-172240527170253223.htm