Những chính sách mới của Bảo hiểm y tế | An sinh xã hội | 13/04/2024

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định mới này có những quy định mang tính đột phá, gỡ được các 'nút thắt' vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, nhằm tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT...

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-chinh-sach-moi-cua-bao-hiem-y-te-an-sinh-xa-hoi-13-04-2024-232151.htm