Một số nội dung cơ bản của Luật Năng lượng nguyên tử

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 3-6-2008 Quốc hội thông qua Luật Năng lượng nguyên tử. Luật Năng lượng nguyên tử bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2009 tạo điều kiện phát triển các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử của Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125318&sub=67&top=40