Mở đường chuyển gỗ hương ra khỏi Vườn quốc gia

    Gốc

    Để đốn hạ được 41 cây gỗ hương cổ thụ tại Vườn quốc gia Yok Đôn, lâm tặc phải dùng đến cưa máy và mở đường để chuyển gỗ ra khỏi rừng bằng xe công nông…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/89116.cand