Màu xanh trên đất đỏ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online - Mặc dù đóng quân phân tán trên địa bàn miền núi, đất đai khô cằn, sỏi đá…công việc triển khai theo dõi kiểm tra hạn chế, song những năm gần đây, Đơn vị S04 (Quân khu 2) đã chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết, tận dụng, cải tạo đất đai hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng gia, sản xuất...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.55627.qdnd