Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều 23/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25/9/1992-25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Chủ nhiệm, thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh các nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trong 30 năm qua, Ủy ban Quốc phòng và an ninh đã tham gia nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, xây dựng Hiến pháp năm 2013, nhất là các chế định về Bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang, Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Đến nay, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, trình thông qua tổng số: 43 luật, nghị quyết của Quốc hội; 27 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì thẩm tra 02 dự thảo Nghị định của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực giám sát, các kiến nghị của Ủy ban qua hoạt động giám sát có giá trị, chất lượng, khả thi, phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, ban hành nhiều quyết sách quan trọng hoặc sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh cho phù hợp; đồng thời, giúp Chính phủ, các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chính sách pháp luật, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực giám sát.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Ủy ban Quốc phòng và An ninh về những kết quả rất đáng tự hào trong chặng đường 30 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại...; chủ động dự báo tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, tham mưu, kiến nghị các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, nhất là đề xuất những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Ủy ban cần chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa trong việc xây dựng, hoàn thiện các luật, nghị quyết, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi, thống nhất của các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các chiến lược: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và tham gia thẩm tra nội dung liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra theo quy định tại Điều 79 và Điều 80 của Luật Tổ chức Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi ý: "Theo Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban có nhiệm vụ “trình dự án luật”. Tuy nhiên, đến nay, tại các khóa còn rất ít ủy ban thực hiện sáng kiến lập pháp này. Trong lịch sử Quốc hội có 02 Ủy ban thực hiện thẩm quyền này đó là Ủy ban Xã hội và Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường trình các dự án luật một cách chủ động. Vì vậy, trong thời gian tới, với tinh thần chủ động, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng các Ủy ban khác sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các thành viên Ủy ban, nghiên cứu, chủ động trình Quốc hội dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách. Qua đó, góp phần để hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược được xác định trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là các nhiệm vụ giám sát thuộc chức năng của Ủy ban; giám sát nghiêm và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; tăng cường và thực hiện thực chất, hiệu quả hơn nữa hoạt động giám sát đối với các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Ủy ban chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực Quốc phòng an ninh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với bộ ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trong việc tham mưu các hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo đảm phù hợp với các quy định, điều ước, thỏa thuận, thông lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/le-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-uy-ban-quoc-phong-va-an-ninh-cua-quoc-hoi-post957763.vov