Làm tốt công tác tư tưởng để mọi người hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng việc mở rộng địa giới Thủ đô

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ thực hiện trách nhiệm hết sức quan trọng. Đó là xem xét, thảo luận và ra nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Lý do và sự cần thiết mở rộng địa giới hành chính Thủ đô đã được đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố nêu khái quát trong lời khai mạc và Tờ trình của UBND thành phố sẽ báo cáo chi tiết cụ thể.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/163145