Hướng dẫn dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Theo Thông tư số 58/2023/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung trong đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và 3 năm 2021-2023; xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2024-2026, Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án, đề án khác.

Về xây dựng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án, đề án khác, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, căn cứ Luật NSNN, Luật Đầu tư công, trên cơ sở các quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng, khả năng triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2023, số kiểm tra được thông báo, các bộ, cơ quan trung ương là chủ chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ quản chương trình, chủ dự án thành phần xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2024 theo từng bộ, cơ quan trung ương và từng địa phương.

Ảnh: Minh họa.

Ảnh: Minh họa.

Xây dựng chi tiết nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên theo từng lĩnh vực chi, nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn lồng ghép các chương trình, đề án khác, các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có) gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với báo cáo dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch 3 năm 2024-2026 của cơ quan, đơn vị.

Đối với các chương trình, dự án, đề án khác: các bộ, cơ quan trung ương căn cứ quyết định phê duyệt, văn bản hướng dẫn, tình hình triển khai thực hiện năm 2023, thực hiện lập dự toán, tổng hợp chung vào báo cáo dự toán chi thường xuyên năm 2024 chi tiết theo từng lĩnh vực chi theo quy định về quản lý NSNN, kèm thuyết minh cụ thể./.

Minh Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/huong-dan-du-toan-chi-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nam-2024-133636.html