Hà Nội: Chưa nghiêm trong việc xử lý vi phạm VSATTP

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra VSATTP các cấp đã giám sát, kiểm tra công tác VSATTP trên địa bàn Hà Nội. Việc xử lý các cơ sở vi phạm được đánh giá là chưa thực sự mạnh mẽ, dứt điểm dẫn đến nhiều cơ sở vẫn tiếp tục kinh doanh ngay trong thời gian đình chỉ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=55306