Góp ý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Đề xuất đầu tư, mở rộng thêm mỏ khai thác có trữ lượng lớn

Nhằm hoàn thiện dự án Luật Dầu Khí (sửa đổi), chiều ngày 7/7 đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và liên doanh Việt Nga Vietsovpetro để lấy ý kiến, đồng thời lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

Tham dự đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo cùng các thành viên trong Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Liên doanh VietsoPetro.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đề xuất sớm đầu tư, mở rộng thêm mỏ có trữ lượng; tiếp tục hoàn thiện quy định về áp dụng Luật Dầu khí và các luật liên quan để tránh sự chồng chéo; bổ sung cơ chế ưu đãi; quy định cụ thể việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định Luật Dầu khí và Hợp đồng dầu khí đảm bảo tính công bằng, cạnh tranh, minh bạch,...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành có liên quan và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các quy định của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), thực hiện các bước quy trình tiếp theo để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới.

Về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, các ý kiến phát biểu đều nhất trí cao Tờ trình của Chính phủ, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến ĐBQH tại Kỳ họp thứ Ba về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Dầu khí nhằm bảo đảm 6 yêu cầu chủ yếu sau:

Một là, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23.7.2015 của Bộ Chính trị về “định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035” và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về “định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hai là, tăng cường tính minh bạch, hướng tới phát triển bền vững ngành dầu khí, đặc biệt trong điều kiện lợi thế cạnh tranh của nhiên liệu hóa thạch đang bị suy giảm theo thời gian.

Ba là, đổi mới cách tiếp cận, bảo đảm Luật Dầu khí là luật chuyên ngành về đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Bốn là, thống nhất nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng Luật là phát triển ngành dầu khí để phát triển kinh tế nhưng gắn chặt với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Năm là, thực hiện cải cách theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và các bộ, ngành có liên quan, trong đó, phát huy vai trò của Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dầu khí. Quy định cụ thể chức năng và cơ chế giám sát, kiểm tra của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với việc sử dụng vốn nhà nước tại PVN và các đơn vị thành viên. Làm rõ vai trò của PVN với tư cách là nhà thầu độc lập ký kết hợp đồng khí và với tư cách thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Chính phủ.

Sáu là, xử lý, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quy định của pháp luật về hoạt động dầu khí; cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và quy hoạch năng lượng để tạo cơ sở bảo đảm sự đồng bộ, kết nối giữa khai thác khí với việc xây dựng các nhà máy điện khí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Kinh tế chủ trì, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các quy định của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tư tới.

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gop-y-du-an-luat-dau-khi-sua-doi-de-xuat-dau-tu-mo-rong-them-mo-khai-thac-co-tru-luong-lon-89988.htm