Giữ nguyên biên chế hiện có của Hà Nội và tỉnh Hà Tây khi sáp nhập

    Gốc

    Bộ Nội vụ yêu cầu: Khi hợp nhất, sáp nhập về tổ chức, cơ bản giữ nguyên số lượng biên chế hiện có của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội (mới) và biên chế cấp huyện, cấp xã.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/95675.cand