Gia Lai 24h: Gia Lai đứng đầu khu vực Tây Nguyên về chỉ số SIPAS

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ vừa tổ chức công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-gia-lai-dung-dau-khu-vuc-tay-nguyen-ve-chi-so-sipas-post274108.html