Em ơi .... Đừng khóc!

    Gốc

    Hanoinet - Con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể một mình quá lâu, con người ta dù có thể chịu đau giỏi đến đâu, cũng không thể cứ ốm đau mà không chết.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=76511