Đồng Nai triển khai nhiều quyết định về công tác cán bộ

Sáng 4-12, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202312/dong-nai-trien-khai-nhieu-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-d052244/