Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế để cải thiện môi trường kinh doanh

Tổng cục Thuế vừa có Quyết định số 82 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 5-1-2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Theo đó, Tổng cục Thuế tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Rà soát, báo cáo về chính sách thuế đối với hoạt động chế biến thủy sản gửi Cục Quản lý giám sát chính sách thuế (Bộ Tài chính) tổng hợp báo cáo khi có chương trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh.

Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nhiệm vụ, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực TTHC, dịch vụ công, đảm bảo chỉ tiêu được giao trong năm 2024.

TÂM VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202402/don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thue-de-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-bbb6e26/