Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền, phổ biến về PCTN cần kết hợp với tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh…

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo công tác PCTN và thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

An Nhân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202402/day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-2e76197/