Đất lấn, chiếm khi thu hồi đất không được bồi thường

    Gốc

    Hanoinet - Điều 9 của Quyết định trên quy định, những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường gồm: Người sử dụng đất không đủ điều kiện theo quy định; Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất,...

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=100137