Đạt được kết quả bước đầu từ mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Long Phú

Qua một thời gian đi vào hoạt động, Ban Chủ nhiệm mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Long Phú đã phối hợp tổ chức 55 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 1.705 người dự, thực hiện lồng ghép thông qua sinh hoạt chi hội, chi bộ, tiếp xúc cử tri tại ấp 52 cuộc, có 1.655 người tham dự; thực hiện tuyên truyền phát sóng trên đài truyền thanh 1 buổi/ngày. Nội dung tuyên truyền với nhiều tài liệu song ngữ, phù hợp với văn hóa, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các ấp, ngoài việc quan tâm, bố trí kinh phí hoặc lồng ghép các nguồn lực để triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền trong nhóm nòng cốt cũng đặc biệt coi trọng.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận giấy khen. Ảnh: KIM NGỌC

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận giấy khen. Ảnh: KIM NGỌC

Đồng chí Thạch Thị Kế Rin đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện mô hình điểm trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu Ban Chủ nhiệm mô hình cần chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trên internet; tăng cường các biện pháp phối hợp; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền pháp luật…

Dịp này, có 7 cá nhân được nhận giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/huyen-long-phu/dat-duoc-ket-qua-buoc-dau-tu-mo-hinh-diem-ve-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tai-xa-long-phu-74367.html