Đào tạo kỹ năng quản lý cho 40 hiệu trưởng

    Báo VTC News
    Gốc

    40 hiệu trưởng các trường trung học phổ thông của Việt Nam vừa hoàn thành khóa học bồi dưỡng năng lực quản lý theo chuẩn mực châu Á, do Trung tâm SEAMEO Việt Nam và SEAMEO Innotech (Philippines) tổ chức.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256571/Default.aspx