CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ PHÁT SINH KHI VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC SỐ 105

CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ PHÁT SINH KHI VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC SỐ 105

NHIỀU VẤN ĐỀ VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA, ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO EVFTA

NHIỀU VẤN ĐỀ VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA, ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO EVFTA

CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIỆP ĐỊNH EVIPA CƠ BẢN PHÙ HỢP VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM

CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIỆP ĐỊNH EVIPA CƠ BẢN PHÙ HỢP VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM

ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ - PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ - PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ TANG ĐỒNG CHÍ VŨ MÃO - NGUYÊN ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ TANG ĐỒNG CHÍ VŨ MÃO - NGUYÊN ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 580/2018/UBTVQH14 VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HỢP NHẤT VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND & UBND CẤP TỈNH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN (LẦN 2) VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC-NAM PHÍA ĐÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC-NAM PHÍA ĐÔNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NHẤT TRÍ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT EVIPA TẠI VIỆT NAM

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

TRÌNH UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THEO HIỆP ĐỊNH EVIPA

LÀM RÕ PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO HIỆP ĐỊNH EVIPA

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 45

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: CẦN THIẾT SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VŨ MÃO

THẮNG LỢI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 LÀ KẾT TINH CỦA TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

QUỐC HỘI VIỆT NAM TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ CHO NGHỊ VIỆN MỘT SỐ NƯỚC CHÂU PHI, TRUNG ĐÔNG VÀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ ẤN ĐỘ

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU TIẾP ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NƯỚC CỘNG HÒA HY LẠP TẠI VIỆT NAM

ĐBQH MAI HỒNG HẢI THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐBQH LÃ THANH TÂN GÓP Ý VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

ĐBQH NGHIÊM VŨ KHẢI GÓP Ý VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH 2021, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH 2020.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN GIÁM SÁT TỐI CAO VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

CHÍNH PHỦ GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU QUAN TÂM VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

ĐBQH NGUYỄN THANH QUANG: PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI, TĂNG NGUỒN LỰC CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM

CHÍNH PHỦ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

ĐBQH HOÀNG ĐỨC THẮNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

ĐBQH VÕ THỊ NHƯ HOA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

ĐBQH NGUYỄN BÁ SƠN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN CHÍ DŨNG GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

QUỐC HỘI NGHE GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUAN TÂM VỀ DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU QUAN TÂM VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN GIỮ CHỨC BÍ THƯ TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN

QUỐC HỘI NGHE GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG

ĐBQH TRƯƠNG QUANG NGHĨA CHIA SẺ VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TP. ĐÀ NẴNG

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ ÁN LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI SÁNG 22/5, KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

QUỐC HỘI NGHE GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 04 .

ĐBQH ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ: LÀM RÕ CƠ SỞ VÀ GIẢI PHÁP CỦA VIỆC GIẢM ĐÁNG KỂ THỜI GIAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

ĐBQH VÕ THỊ NHƯ HOA GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO HIỆP ĐỊNH EVIPA

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP LÊ THÀNH LONG GIẢI TRÌNH LÀM RÕ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP LÊ THÀNH LONG GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUAN TÂM

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA CẢM ƠN QUỐC HỘI VIỆT NAM TẶNG QUÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI SÁNG 21/5, KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình về dự án Luật Biên phòng Việt Nam

KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI BÁO CÁO THẨM TRA VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ HIỆP ĐỊNH EVIPA

Hình ảnh bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa xiv

HỌP TRỰC TUYẾN LÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: CÂN NHẮC TÊN GỌI CỦA DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

THÔNG CÁO VỀ PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC CHỦ TRÌ HỌP BÁO DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT 'DÂNG NGƯỜI TIẾNG HÁT MÙA XUÂN'

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 9 CỦA QUỐC HỘI

THẨM TRA SƠ BỘ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỂ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN PHÁT BIỂU BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 45 (ĐỢT 1) CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 08 DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC-NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

THẨM TRA ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2019 VÀ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2020

CHÍNH PHỦ BÁO CÁO UBTVQH ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2019 VÀ TÌNH HÌNH NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2020

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: CẦN LINH HOẠT TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG DO ĐỊA PHƯƠNG THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KẾT LUẬN VỀ QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2018, VIỆC PHÂN BỔ NGUỒN TĂNG THU VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

QUỐC HỘI VIỆT NAM TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ CHO MỘT SỐ NGHỊ VIỆN

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

ĐỀ NGHỊ SỚM XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT TỔNG THỂ VỀ THỰC THI HỆ THỐNG CÁC CÔNG ƯỚC CỦA ILO MÀ VIỆT NAM GIA NHẬP

Góc nhìn đại biểu: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 - bám sát chương trình tinh giản

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 28

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC KẠN LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIV

TOÀN BỘ KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI ĐÃ ĐƯỢC XEM XÉT TRẢ LỜI THẤU ĐÁO, ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG THỜI HẠN