Công bố 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 26 di sản trong đó có nhiều lễ hội truyền thống ở các địa phương, 1 số nghề thủ công truyền thống và Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Trong số đó có Nghề may Trạch Xá, Hà Nội; chữ viết Chữ Nôm của người Dao, tỉnh Thái Nguyên; Lễ hội Văn Thánh Miếu, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Lễ cầu mùa của người Pà Thẻn Hà Giang.

Theo các quyết định, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cong-bo-26-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-212087.htm