Chính thức thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 324/QĐ - TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/chinh-thuc-thanh-tra-hoat-dong-kinh-doanh-vang-post295949.html