Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...với một số chỉ tiêu cụ thể đã đề ra.

Thiết kế: Gia Hân

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/chi-tieu-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-trong-quan-ly-su-dung-kinh-phi-chi-thuong-xuyen-351111.html