Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hải Dương còn chậm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Đến hết năm 2007, tỉnh Hải Dương mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn cho hơn 350 nghìn hộ, chiếm hơn 90% số hộ thuộc diện cấp; hơn 51 nghìn hộ ở đô thị (chiếm hơn 74%).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113145&sub=67&top=40