Các tập đoàn, tổng công ty khối doanh nghiệp trung ương đạt doanh thu trên 2 triệu tỷ đồng

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của lực lượng doanh nghiệp nhà nước.

Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thông tin từ hội nghị cho biết, năm 2022, các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo tổng hợp từ các đơn vị, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong khối doanh nghiệp trung ương ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị tổng hợp ước đạt 195.000 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242.000 tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021.

Trong năm 2023, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đặc biệt, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, những đột phá mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của lực lượng doanh nghiệp nhà nước, góp phần cùng cả nước phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

MINH ANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cac-tap-doan-tong-cong-ty-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-dat-doanh-thu-tren-2-trieu-ty-dong-post674738.html